Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid en de leerlingbegeleiding van zijn afdeling en geeft leiding aan de docenten in die leerjaren.

Het mentoren/coaches- en docententeam komt regelmatig bijeen om te overleggen over onder meer de voortgang van de studie en resultaten, inzet en specifieke leerhouding van elke leerling.

Indien het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft, kan de teamleider passende maatregelen nemen. De teamleider is tevens voorzitter van de klassenbesprekingen en overgangsvergaderingen.